Het Vonnis (de uitspraak)

August 16th, 2009

vonnis

RECHTBANK ‘S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 195513 / KG ZA 09-450

Vonnis in kort geding van 6 augustus 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KINDERPARADE B.V.,
gevestigd te Mill, gemeente Mill en Sint Hubert,
eiseres,
advocaat mr. S.C.W. Stoffelen, te Boxmeer,

tegen

      1. CHRISTIAAN CORNELIS KOEREE,
wonende te Lelystad,
advocaat mr. A.R. Mes, te Zoetermeer,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USE MEDIA B.V.,
statutair gevestigd te Eindhoven,
advocaat mr. L. van Gijn, te Amsterdam,
gedaagden.

Eiseres zal hierna Kinderparade B.V. genoemd worden. Gedaagde sub 1 zal Koeree
genoemd worden en gedaagde sub 2 zal Ilse Media genoemd worden.

1.     De procedure

1.1. Na dagvaarding heeft een behandeling ter zitting plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten hebben medegedeeld en toegelicht aan de hand van hun overgelegde pleitnotities. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.     De feiten

2.1.     Kinderparade B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van
abonnementen inzake kinderboeken en/of speelgoed.

2.2.     Ilse Media is een bedrijf dat zich bezighoudt met het creëren en exploiteren van internetdiensten en andere mediadiensten.

2.3.     Een van de internetdiensten van Ilse Media wordt aangeboden via haar website www.web-log.nl. Via deze website kan iedere persoon of onderneming een weblog aanmaken, en daarop informatie plaatsen. Deze informatie wordt op de server van Ilse Media opgeslagen. De gebruikers van www.web-log.nl zijn degenen die bepalen welke informatie ter beschikking wordt gesteld.

2.4.     Koeree is een gebruiker van web-log.nl. Koeree heeft meerdere weblogs bij weblog.nl aangemaakt, waaronder www.lelystadhaven.web-log.nl en www.lelystadhaven.weblog.nl/kinderfun.

2.5.     www.lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun wordt geïntroduceerd met de volgende tekst:

“welkom op Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub
(Hoe meer u betaalt, Hoe lastiger ze worden!!!!!!)
Betaal dus nooit!!!!!!!!”

“Of deze oplichters via onze wetgeving het onderspit zullen delven dat moeten we nog maar afwachten. Maar hoe de zaak voor mij persoonlijk dan ook zal uitpakken dat zal mijn verder een worst zijn. Het gaat er immers om, dat u als burger gewaarschuwd wordt voor de oplichtingpraktijken van deze organisaties.
Organisaties die over de rug van uw kind proberen uw geld te stelen en vervolgens de gemaakte afspraken niet nakomen of afval producten leveren. Pure oplichting. Andere woorden heb ik er niet voor”.

2.6.      Het eerste bericht omtrent Kinderparade B.V. is door Koeree op 24 februari 2008 op de website geplaatst:

“En zo zal het binnenkort gaan stormen in de wereld van Kinderfun, Kinderparade, Splendid en dolfijnclub”

Bent u het met mij eens? Bent u zelf slachtoffer? En bent u het ook zat om jaren achter elkaar te worden bedreigd door deze oplichters en dit incasso bureau?
Stuur dan een brief aan Tros radar, Kassa en misschien heeft Peter R. de Vries ook wel interesse als hij er lucht van krijgt hoe grootschalig de oplichtingpraktijken van deze bedrijven wel niet zijn (…)”

2.7.      De volgende berichten van Koeree over onder andere Kinderparade B.V. op meergenoemde website zijn geplaatst op 2 april 2008, 21 juni 2008 en 9 juli 2008, waarin in relatie tot onder andere Kinderparade B.V. de woorden “oplichter”, “oplichtingpraktijken” en “dreigementen” worden gebruikt.

2.8.      Op 2 juni 2009 heeft de advocaat van Kinderparade B.V. Koeree en op 5 juni 2009 Ilse Media gesommeerd om uiterlijk 4 juni 2009 respectievelijk 7 juni 2009 de naam van Kinderparade B.V. en de geciteerde uitlatingen van de website te verwijderen en verwijderd te houden.

2.9.      Op 8 juli 2009 heeft Ilse Media de toegang tot alle weblogs die Koeree op www.web-log.nl had gemaakt geblokkeerd.

3.         Het geschil

3.1.      Kinderparade B.V. vordert in dit kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, dat de voorzieningenrechter Koeree en Ilse Media zal veroordelen:

Primair:

I. tot het binnen 24 uur verwijderen en verwijderd te houden van de naam van Kinderparade B.V. op de website www.lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun:

II. tot het plaatsen en geplaatst houden van een rectificatie op de website www.lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun voor de duur van dertig dagen inhoudende de volgende tekst:
“deze website is verwijderd op last van een
vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van (datum uitspraak). De geplaatste teksten en commentaren inzake eiseres zijn door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onrechtmatig bevonden doordat deze niet met feitelijke juistheid konden worden gestaafd”;

III. tot het verbeuren van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelen met het onder 1 en 2 bepaalde;

3V.      tot het betalen van een immateriële schadevergoeding van € 5.000,-;

Subsidiair:

V. een zodanige voorziening te treffen als de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren;

Zowel primair als subsidiair:

VI.      gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.

3.2.      Hieraan legt zij - voorzover relevant- het volgende ten grondslag.

3.2.1.   De naam van Kinderparade B.V. wordt op de website onrechtmatig gebruikt. De aantijgingen en de negatieve uitlatingen van oplichting en bedreiging van Koeree jegens Kinderparade B.V. zijn ongefundeerd en vinden geen danwei niet voldoende grondslag in het feitelijke materiaal. De aansporingen aan consumenten om de publiciteit te zoeken inzake de mogelijke problemen met Kinderparade B.V. en de website aan een zo groot mogelijk publiek openbaar te maken gaan in de gegeven omstandigheden te ver en zijn onnodig beschadigend voor de eer en goede naam van Kinderparade B.V..

3.2.2.   Ilse Media is juridisch rechthebbende van de website, het domein van de website staat op haar naam geregistreerd. Zij is op grond van artikel 6:196c lid 4 BW aansprakelijk voor de op de weblog geplaatste informatie. Na de sommatie op 5 juni 2009 was Ilse Media op de hoogte van de feiten en omstandigheden waarvan zij redelijkerwijze behoorde te weten dat de berichten op de weblog onrechtmatig zijn. De weblog is eerst uit de lucht gehaald na het aan Ilse Media betekenen van de dagvaarding. Nu Ilse Media de informatie niet prompt heeft verwijderd, is zij aansprakelijk.

3.2.3.  Gezien de lange duur dat de website toegankelijk is geweest voor consumenten is een rectificatie op zijn plaats.

3.2.4.  Het toekennen van een immateriële schadevergoeding is in deze redelijk. Aannemelijk is dat Kinderparade B.V. door de gedane oproepen op de website en de op de website verwoorde beschuldigingen in haar eer en goede naam is aangetast.

3.3.     Koeree voert - kort samengevat - het volgende neer. Kinderparade B.V. beweegt zich op de markt van abonnementen voor jeugdboeken en/of speelgoed die aan huis of op braderieën aan de man worden gebracht. Evenals een aantal andere aanverwante bedrijven genereert Kinderparade B.V. als gevolg van massale ontevredenheid bij hun klantenkring negatieve publiciteit. Herhaaldelijk zijn deze bedrijven, waaronder Kinderparade B.V., onderwerp geweest van consumentenprogramma’s zoals Tros Radar en KASSA. Koeree is na eerst in 2006 slechte ervaringen te hebben gehad met Kinderparade B.V. zich in de materie gaan verdiepen. Op de bij Ilse Media gehuurde weblog verzamelt hij klachten van gedupeerden en geeft hij voorlichting. Gelet op de reacties van gedupeerden dient Koeree met zijn consumentenvoorlichting een belang, waardoor de onrechtmatigheid van zijn uitlatingen niet snel moet worden aangenomen. De woordkeuze “oplichting” en dreigement” is in zijn algemeenheid niet de meest genuanceerde, maar dekt wel de lading, zoals blijkt uit het feit dat zeer veel klagers deze woorden bezigen. Nu Koeree niet onrechtmatig heeft gehandeld, is een inperking van zijn recht op vrije meningsuiting die gepaard zou moeten gaan met een rectificatie niet gerechtvaardigd. Evenmin is Koeree om deze reden schadeplichtig.

3.4.      Ilse Media voert in de kern het volgende verweer.
Naar aanleiding van de sommatiebrief heeft Ilse Media enig onderzoek verricht. Daarbij heeft zij vastgesteld dat er, naast de berichten die op de weblog van Koeree zijn geplaatst, al jaren negatieve berichtgeving over Kinderparade B.V. is te vinden op internet. Zo heeft op 25 september 2004 de VARA in haar cosumentenprogramma KASSA een uitzending besteed aan de klachten over Kinderparade B.V.. Op 2 augustus 2008 heeft de VARA een bericht geplaatst op haar website www.kassa.vara.nl waarin zij meedeelt dat de redactie van KASSA “nog geregeld mailtjes binnenkrijgt met klachten over de Kinderparade”. Ook op de consumentensite www.trosradar.nl staan sinds 16 februari 2005 negatieve berichten over Kinderparade B.V.. Vanwege deze overige negatieve berichtgeving heeft Ilse Media in eerste instantie geen aanleiding gezien de weblogs van Koeree te blokkeren. De toegang tot de weblogs van Koeree zijn echter alsnog geblokkeerd nadat Ilse Media werd gedagvaard.
Ilse Media heeft dus ruimschoots aan haar plicht ex artikel 6:196c lid 4 BW voldaan. Zij heeft de weblogs geblokkeerd, terwijl de daarop geplaatste informatie niet “onmiskenbaar onrechtmatig” is of was, gelet op de jarenlange negatieve berichtgeving over Kinderparade B.V..
De rectificatie kan niet jegens Ilse Media worden toegewezen. De informatie is immers niet van haar afkomstig. Toewijzing tot betaling van immateriële schadevergoeding is evenmin aan de orde. Niet alleen kan in kort geding alleen een voorschot worden gevorderd, niet gebleken is van omstandigheden dat in deze kwestie aanleiding zou zijn voor toewijzing van een volledige schadevergoeding.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.      De beoordeling

Vorderingen I, II en III.

4.1.      Ten aanzien van Ilse Media:

Nu de weblogs van Koeree op de website www.web-log.nl door Ilse Media zijn geblokkeerd heeft Kinderparade B.V. geen belang meer bij de vorderingen tot het verwijderen van de naam van Kinderparade B.V. op de website www.lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun en tot rectificatie. De voorzieningenrechter zal Ilse Media ex art. 6:196c lid 5 BW bevelen de blokkade van de website www.lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun te handhaven. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Ilse Media aan het bevel zal voldoen en ziet dan ook geen reden om Ilse Media tevens te veroordelen tot betaling van een dwangsom. De vordering tot betaling van immateriële schadevergoeding zal worden afgewezen omdat het (niet) handelen van Ilse Media niet in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de (mogelijke) aansprakelijkheid van Ilse Media berust dat zij haar als gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Vorderingen I, II en III

4.2.      Ten aanzien van Koeree:

4.3.      De weblogs van Koeree zijn geblokkeerd, zodat Kinderparade B.V. op dit moment geen belang meer heeft bij hetgeen is gevorderd onder I jegens Koeree.

4.4.      Nu ter zitting onduidelijk is gebleven of Ilse Media de geblokkeerde weblogs al dan niet weer zal vrijgeven aan Koeree en Koeree heeft aangegeven dat, indien weer mogelijk, hij door wil gaan met zijn werkzaamheden via de weblog voor wat betreft het bieden van een platform en het bieden van hulp aan gedupeerden van Kinderparade B.V. en aanverwante bedrijven, ziet de voorzieningenrechter zich nog wel geplaatst voor de vraag of door het doen van de uitlatingen “oplichting” en “bedreiging” op de website van Koeree, hij onrechtmatig jegens Kinderparade B.V. heeft gehandeld.

4.5.      Deze vraag ligt in het spanningsveld tussen het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goed naam en de persoonlijke levenssfeer anderzijds. Hierbij staan twee hoogwaardige maatschappelijke belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang dat men zich (in het openbaar) kritisch, informerend, opiniërend, of waarschuwend moet kunnen uitlaten om te voorkomen dat door een gebrek aan bekendheid bij het grote publiek mogelijke misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan; aan de andere kant het belang dat burgers of rechtspersonen niet door publicaties op een website worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Tussen deze belangen bestaat geen rangorde. Welk van de belangen in het gegeven geval de doorslag behoort te geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden, en wel - in een situatie als de onderhavige - in het bijzonder van de volgende: de ernst van de misstand die Koeree op de website aan te kaak beoogt te stellen; de aard van de verwijten; de mate waarin deze verwijten waargemaakt kunnen worden of op goede gronden kan worden aangenomen dat deze waar zijn; de ernst van de verwachte gevolgen voor degenen die als zodanig bestempeld worden.

4.6.      Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet gezegd worden dat de doelstelling van de weblog van Koeree onrechtmatig is. Het verzamelen van klachten van ontevreden klanten van Kinderparade B.V. en het bieden van een platform of forum voor deze mensen waarop zij hun ontevredenheid en klachten kwijt kunnen, is niet nodeloos grievend of beledigend jegens Kinderparade B.V.. Hoogstens is de inhoud van de weblog onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Kinderparade B.V., maar dit op zichzelf is onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen. Daarbij is van belang dat, zoals door Koeree onweersproken is gesteld, met betrekking tot Kinderparade B.V. uit andere bronnen die op het internet staan vermeld zoals op de website van Tros Radar en op de website van KASSA, allerlei negatieve berichtgevingen staan vermeld over Kinderparade B.V.. Het is dus vrij eenvoudig om negatieve berichten over Kinderparade B.V. te lezen, wanneer via internet gezocht wordt naar Kinderparade B.V.. Door het verwijderd houden van de weblog van Koeree verandert het negatieve beeld van Kinderparade B.V. op internet niet of nauwelijks.

4.7.      Met betrekking tot de in sterke bewoordingen geuite beschuldigingen aan het adres van Kinderparade B.V. in de trant van “oplichting” en “bedreiging” of woorden van gelijke strekking, overweegt de voorzieningenrechter evenwel het volgende.
Deze strafrechtelijke kwalificaties vinden naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen steun in de feiten. Niet is gebleken dat Kinderparade B.V. zich bezighoudt met strafrechtelijke activiteiten. Het vorenstaande betekent dat Koeree door het gebruiken van deze bewoordingen zich ten opzichte van Kinderparade B.V. heeft gedragen in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid. Dit betekent dat de vordering zoals genoemd onder I als na te melden zal worden toegewezen.

4.8.      Vordering II jegens Koeree zal worden afgewezen nu de toegang tot de weblog is geblokkeerd.

4.9.      De door Kinderparade B.V. ter versterking van het gevorderde onder I gevorderde dwangsom (vordering III) zal worden toegewezen, met dien verstande dat zij zal worden gematigd. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid.

Vordering IV

4.10.      De gevorderde voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. Nog daargelaten dat in kort geding in beginsel slechts een voorschot op schadevergoeding kan worden gevorderd, is gesteld noch gebleken van enig spoedeisend belang aan de zijde van Kinderparade B.V. en is evenmin niet aangetoond dat Kinderparade B.V. schade heeft geleden, zodat dit onderdeel van de vordering reeds daarom zal worden afgewezen.

4.11.      Aangezien elk van de partijen Kinderparade B.V. en Ilse Media als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

4.12.      Aangezien elk van de partijen Kinderparade B.V. en Koeree als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5.         De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.      beveelt Ilse Media de blokkade van de website www.lelystadhaven.weblog. nl/kinderfunwij st te handhaven;

5.2.       wijst vordering I jegens Koeree toe als volgt:
bepaalt dat indien Koeree weer toegang zal krijgen tot de website www.lelystadhaven.weblog.nl Koeree zich op deze website zal dienen te onthouden om in relatie tot Kinderparade B.V. zich te bedienen van ongefundeerde strafrechtelijke kwalificaties;

5.3.      bepaalt dat Koeree voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met 5.2. een dwangsom verbeurt van € 1.000,00;

5.4.      bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.5.       verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.      compenseert de kosten van deze procedure tussen Kinderparade B.V. en Ilse Media, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.7.      compenseert de kosten van deze procedure tussen Kinderparade B.V. en Koeree, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.8.      wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op

6 augustus 2009.